Menu

Dydaktyka

Większość uczelni w Europie realizuje programy nauczania zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej. Polska należy do krajów będących sygnatariuszami procesu bolońskiego, a Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wdraża jego założenia od roku 1998. Zachodzące zmiany dotyczą także nauczania języków obcych.

Lektoraty na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczynają się na I roku studiów, na większości wydziałów od drugiego (letniego) semestru. 

Od roku 2011 zapisy na języki obce dla studentów I roku odbywają się w systemie online.

Obecnie studenci mają do wyboru: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. W programie studiów na kierunku weterynaria dodatkowym językiem obowiązkowym jest łacina.

Zajęcia z języków obcych odbywają się w blokach językowych, najczęściej dla danego kierunku lub kilku kierunków tego samego wydziału.

Od roku 2011 niektóre zajęcia prowadzone są w systemie e-learning (na platformie Moodle) i blended learning.

Lektoraty to kursy obligatoryjne kończące się egzaminem (na studiach I stopnia) lub zaliczeniem (na studiach II stopnia).

Egzaminy i zaliczenia końcowe przeprowadzane są również zgodnie z tym systemem.          

Student może być zwolniony z uczęszczania na lektorat, jeżeli posiada międzynarodowy certyfikat znajomości języka na poziomie minimum B2. Nawet bardzo dobry wynik z poszerzonej matury nie zwalnia z zajęć z języka obcego.

Studium Języków Obcych wraz z Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu posiada autoryzację centrum egzaminacyjnego ETS - Educational Testing Service (z główną siedzibą w Princeton, USA i polską siedzibą ETS Global BV w Polsce, która mieści się w Warszawie) uprawniającą do przeprowadzania (administrowania) egzaminu na certyfikat TOEFL-iBT (j. angielski internet-based).  SJO przeprowadza także egzaminy TOEIC (j. angielski).